Werkterreinen

  • We onderhouden de oude knotwilgen op de Liniedijk bij Spaarndam.
  • In de Hekslootpolder worden enkele rietlandjes gemaaid o.a. bij de vogelkijkhut.
  • Op Huis te Manpad onderhouden we de greppels, paden en voorhof.
  • In het bos van landgoed Waterland worden te overheersende planten bestreden, graslandjes beheerd en poelen geschoond.
  • Een groot deel van het jaar zijn we actief in het duingebied. Daar maaien we de natte duinvalleien en we voorkomen dat valleien met bijzondere flora  weer dichtgroeien.
  • Op Fort Penningsveer doen wij diverse groenwerkzaamheden en bouwen er takkenrillen.

Werken in de mooiste natuurgebieden rondom Haarlem.